• The Shamrock Irish Pub

    62 E. Main St.
    Logan, OH 43138
    (740) 385-4609